KLINIKREDOVISNING

INTEGRITETSPOLICY

För oss på Klinikredovisning är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Du kan också när som helst vända dig till oss för att använda dig av dina rättigheter.

Inom ramen för våra tjänster behöver vi använda dina personuppgifter för att administrera och fullgöra de avtal du ingår med oss. Vi kommer också [i begränsad utsträckning] att använda dina personuppgifter för att utveckla våra tjänster och rikta kundanpassad marknadsföring till dig, exempelvis via mail. Vi använder även dina uppgifter för att bl.a. kunna hjälpa dig med ansökningar hos myndigheter etc. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändigt.

Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som du finner nedan.

 

 

FULLSTÄNDIG INTEGRITETSPOLICY

1.        ALLMÄNT

Vi bryr oss om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna Integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster från oss på Klinikredovisning.

1.1 Klinikredovisning är en del av Lidén & Partner AB, org.nr. 556853-4597 (”Klinikredovisning”). Klinikredovisning respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2 För att kunna tillhandahålla våra tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som sökt, eller beställer tjänster från oss på Klinikredovisning och använder vår hemsida och eventuella mobilapplikationer.

2.        PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Klinikredovisning är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter

2.1 Klinikredovisning är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss på vår hemsida.

2.2 Vi har även utsett en kontaktperson som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning och att vi arbetar effektivt med att skydda dina personuppgifter. Du kan höra av dig till oss för att använda dig av dina rättigheter genom att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifter till oss på vår hemsida.

3.        VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

KORTFATTAT

Vi på Klinikredovisning använder personuppgifter för att administrera och fullgöra avtal, hjälpa till med ansökningar, juridiska ärenden, nå ut med marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, och genomföra metod- och affärsutveckling.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster, ta betalt från dig, erbjuda kundservice samt möjliggöra inloggning i våra webb- och apptjänster

I FULLO

3.1 Vi på Klinikredovisning använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

  • Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist,
  • Administrera ansökningar,
  • Juridiska ärenden
  • Bilda, anskaffa, sälja, utveckla eller ändra ägarskap i bolag och finansiella instrument
  • Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,
  • Metod- och affärsutveckling,
  • Forskning
  • Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners, och
  • Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Klinikredovisning och/eller Lidén & Partner etc.,
  • Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden, utveckla våra tjänster, kommunicera relevant information, bedriva forskning samt svara för databevaring i forsknings och referenshänseende, samt marknadsföra relevanta tjänster.

Nedan finner du mer information för vissa av våra tjänster om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen.

Syfte

Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
 • Boendeuppgifter såsom adress, portkod, nyckel vid tillgång till hemmet.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation.
 • Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord.
 • Finansiell data
 • Juridisk data

Laglig grund

Fullgörande av avtal. Vi behöver dock få ditt uttryckliga samtycke om du lämnar ut känsliga personuppgifter om dig till oss. Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresse-avvägning.

Syfte

Administration av Skatt och myndighetsansökningar

Personuppgifter

Finansiella uppgifter såsom verksamheter, ägarskap, förfoganderätter, beställda tjänster och personnummer.

Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Laglig grund

Avtal/Rättslig skyldighet

Syfte

Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
 • Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.

Laglig grund

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om vissa lagkrav är uppfyllda).

Samtycke vid marknadsföring av våra (om lagen kräver det) och våra samarbetspartners produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system).

Syfte

Metod- och affärsutveckling samt forskning

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
 • Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge.
 • Köpmönster såsom information om hur du använder våra tjänster och om ditt köpmönster (t.ex. under vilka månader du brukar använda våra tjänster).
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.
 • Finansiell data
 • Juridisk data

Laglig grund

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya, samt bedriva forskning överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Syfte

Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.

Laglig grund

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av våra partners produkter och tjänster bland annat i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Och/eller fullgörande av avtal om ett särskilt avtal har ingåtts med dig om detta eller om du visat eller uttryckt intresse för att ta del av erbjudanden från våra samarbetspartners.

Syfte

Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Klinikredovisning och/eller Lidén & Partner etc.,

 

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
 • Finansiell data
 • Juridisk data

Laglig grund

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver eller kommer bedriva liknande verksamhet som Klinikredovisning och/eller Lidén & Partner.

Syfte

Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.

Personuppgifter

Faktureringsuppgifter såsom namn på fakturor och transaktionshistorik

Laglig grund

Rättslig skyldighet

Allmänt intresse, i syfte att förebygga eller beivra brott.

 

4.        VAR DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER IFRÅN

De personuppgifter vi använder om dig, har du lämnat till oss eller så har vi fått dem från offentliga databaser, eller någon av våra samarbetspartners.

Du måste lämna vissa personuppgifter till oss för att kunna ingå avtal med oss.

4.1 De personuppgifter vi använder om dig, har du lämnat till oss. Du lämnar uppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer vid registreringen av användarkonto, avtal, vid beställning av tjänster och vid lämnande av instruktion för utförande av våra tjänster. Vi kan även komma att hämta vissa demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning om dig ifrån olika databaser.

4.2 För att kunna ingå avtal med oss på Klinikredovisning och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster är det ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra tjänster.

 

5.        AUTOMATISERADE BESLUTSFATTANDE

Vi använder oss i dagsläget inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig. I det fall vi skulle börja göra det så strävar vi efter att hålla oss till samma personuppgiftspolicy som innan, och vår policy kommer alltid att vara förenlig med det för området applicerbar lagstiftning.

 

6.        SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs och vi får enligt lag, vi tar därefter bort dem ur våra system.

I vissa särskilda fall kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid, t.ex. om det krävs för att uppfylla lag eller för att tillvarata våra intressen vid till exempel tvist.

6.1 Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för vår verksamhet som framgår av denna integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system.

6.2 Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse. Vi behöver t.ex. arkivera vissa uppgifter om dig för att på begäran kunna svara på frågor vid en revision och för att följa bokföringslagen. Tillgången till dessa uppgifter begränsas så att enbart vissa personer har behörighet att komma åt uppgifterna.

 

7.        VEM VI LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bland annat andra koncernbolag, IT-leverantörer och samarbetspartners och forskare i olika internationella forskningskonstellationer.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

7.1 Klinikredovisning kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster samt utveckla nya. Vi kan därför komma att lämna ut dina uppgifter till bland annat aktörer som PayEx, Best, Reco, TrustPilot och dylikt samt till samarbetspartners som kan komma att erbjuda dig förmåner och erbjudanden. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

7.2 Klinikredovisning kan komma att lämna ut personuppgifter i forsknings-, statistiskt- och utvecklingssyfte till tex forskare med vilka vi har direkt eller indirekt samarbete, olika forsknings- och näringslivsorganisationer samt internationella sådana.

7.3 Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till utlandet som tex underleverantörer för tillhandhållande av IT-relaterade tjänster och system, internationella organisationer och samarbetspartners. Mottagare kan vara baserad såväl inom som utanför EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå, svarar Klinikredovisning för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

7.4 Personuppgifter lämnas till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Klinikredovisning skall kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller annan mottagare om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Härutöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Klinikredovisning inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning).

7.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8.        VAR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER

Klinikredovisning använder i dagsläget bara dina uppgifter inom EU/EES och möjliggör inte direkt åtkomst till dina personuppgifter till någon aktör utanför EU/EES utom i de fall då du bett oss om det eller du informerats om detta.

8.1 I de fall vi använder oss av till exempel lagring i molntjänster där servern kan vara placerad utomlands så används endast tjänster där materialet är krypterat och därmed inte läsbart av någon extern part utanför EU/EES, samt att tredje land har adekvat skyddsnivå enligt EU kommissionen.

8.2 Klinikredovisning använder molntjänsten Dropbox, Inc. som är förenlig med GDPR genom EU-U.S. Privacy Shield.

9.        DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter

9.1 VÅRT ANSVAR FÖR DINA RÄTTIGHETER

9.1.1 Klinikredovisning ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter på vår hemsida.

9.1.2 Klinikredovisning är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 DIN RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE, RADERING OCH BEGRÄNSNING

9.2.1 Du har rätt att av Klinikredovisning begära:

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även (från och med den 25 maj 2018) rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

 • personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
 • vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
 • du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
 • vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
 • vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära begränsning när:

 • du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
 • användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
 • vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
 • du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

9.2.2 Vi på Klinikredovisning kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter, om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3 DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT ANVÄNDNING

9.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse. Du har alltså rätt att invända mot vår användning för direktmarknadsföring, metod- och affärsutveckling, för att försvara rättsliga anspråk vid tvist, förbättra IT-säkerhet, administration i samband med företagsförvärv och omstruktureringar samt när vi lämnar ut personuppgifter i syfte att motverka eller beivra brott. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.3.2 Om du inte vill att Klinikredovisning använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss.

När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

9.4 DIN RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

9.4.1 För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

9.5 DIN RÄTT TILL DATAPORTABILITET

9.5.1 Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.

9.6 DIN RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

9.6.1 Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen

10.        VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Klinikredovisning har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

11.        COOKIES

Vi på Klinikredovisning använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster. I vår cookie-policy nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies.

COOKIE POLICY

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats. Klinikredovisning webbplats, och dess samarbetspartners använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används bland annat för att kunna skapa statistik över antalet besökare.

Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar i dagsläget inte dina möjligheter att läsa information på Klinikredovisning hemsida.

Klinikredovisning använder olika tjänster för att underlätta delning av innehållet på webbplatsen. Tjänsterna använder sig av cookies.

Klinikredovisning använder sig av, eller kan komma att använda sig av tjänster som Google Analytics, DoubleClick samt andra tjänster som nyttjar tex Google som analysverktyg. Tjänster som Google Analytics och DoubleClick använder cookies. Informationen som genereras av dylika tjänster (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av tex Google. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Google och andra liknande företag och tjänster kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för tex Googles räkning. Google kommer i dagsläget inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar i dagsläget den information som skickas till Google.

Klinikredovisning ambition är att i största möjliga mån följa Post- och Telestyrelsens och IAB Swedens rekommendationer för användning av cookies.

12.        LAGRINGSTID

Om Klinikredovisning verksamhet upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Klinikredovisnings kunddatabas överlåts till ett övertagande bolag kommer vi radera dina personuppgifter om lagen kräver det, så länge de inte behöver sparas för att uppfylla lagkrav.

Om Klinikredovisning förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i denna integritetspolicy, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

13.        FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Klinikredovisning har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att kunna läsa om detta i policyn och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder i kraft.

14.        KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på Klinikredovisning om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Du finner alltid våra uppdaterade kontaktuppgifter på vår hemsida.

 

Klinikredovisning
c/o Lidén & Partner
Johan Skyttes Väg 200
125 34 Älvsjö

Tel:         08-128 690 00
Email:    info@ Klinikredovisning.se

 

Copyright © 2018 Klinikredovisning, Lidén & Partner AB All rights reserved